Titul

 

 

 

 

Last updated: 07.10.2015

 

euraxess


Списание "Наука"


    Списание "Наука" е издание на Съюза на учените в България от 1991 г. Годишно излизат от печат 6 броя. Списанието се издава с финансовата подкрепа на Управителния съвет на СУБ и на Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри".
   Списание "Наука" е единственото в България общонаучно издание. Разглежда въпроси, свързани с науката, образованието и технологиите, като се стреми да дава текуща информация на специалистите за най-новите тенденции и постижения в тези области.

 Основните му цели са:

 • да кореспондира с професионалните интереси на българските учени;
 • да отразява информация за развитието на нови научни области в национален, европейски и световен мащаб;
 • да отразява състоянието на науката и проблемите на учените в България;
 • да запознава читателите си с актуални проблеми на науката, висшето образование и технологиите;
 • да запознава читателите с програми и проекти, свързани с науката и образованието;
 • да публикува статии по научно-методични въпроси;
 • да представя видни български учени;
 • да публикува материали по организация и управление на науката и образованието;
 • да информира за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина;
 • да предоставя информация за изминали научни прояви с участието на наши учени, като обръща специално внимание на резултатите и  изводите от изнесените доклади и дискусиите върху поставените въпроси;
 • да предоставя информация за новоизлезли книги, които представляват интерес за българските учени;
 • да информира читателите за дейността на секциите и клоновете на СУБ.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: акад. Стефан Борисов Воденичаров

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: акад. Стефан Борисов Воденичаров (гл. редактор), акад. Александър Александров; проф. дфн Искра Арсенова; акад. Михаил Виденов; проф. дхн Венелин Енчев; акад. Георги Марков; чл.-кор. Георги Русев; чл.-кор. д-р Лъчезар Трайков; проф. дпн Албена Чавдарова; Пенка Лазарова (отг. секретар).
En

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: доц. д-р Атанас Арнаудов, проф. дбн Нина Бакърджиева, доц. д-р Банко Банев, проф. дфн Хилмар Валтер (Германия), проф. дгн Петър Василев, доц. д-р Ирена Велчева, проф. дфн Григорий Венедиктов (Русия), проф. д-р Обис Кастаньо Гонзалес (Испания), проф. дпн Сава Джонев, проф. д-р Роберт Естивал (Франция), доц. д-р Златоживка Здравкова, доц. д-р Благовеста Иванова, проф. дтн Борис Йовчев, доц. д-р Виолета Мирчева, проф. дфн Боян Мутафчиев (Франция), проф. дтн Живка Овчарова (Германия), акад. Илия Пашев, чл.-кор. Емилия Пернишка, акад. Петър Попиванов, проф. дфмн Димитър Пушкаров, проф. дтн Иван Секулов (Германия), проф. дфн Петър Сотиров (Полша), проф. дин Пламен Цветков, проф. д-р Лиляна Цонева, проф. дфн Иван Харалампиев, проф. дин Росица Чобанова.
En

Изисквания към авторите

 

За контакти: 

г-жа Пенка Лазарова

тел.: 02/943-30-22;

факс: 02/944-15-90;

e-mail: lazarova@usb-bg.org 

 

Списание „НАУКА” се публикува от началото на 2011 г. в сайта на

НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

на адрес: http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова

от Русенския университет, на която редакцията изказва благодарност!

 

2015

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за 2015 г.   English  

кн. 1, 2015г.     Issue 1, 2015

кн. 2, 2015г.     Issue 2, 2015

кн. 3, 2015г.     Issue 3, 2015

кн. 4, 2015г.     Issue 4, 2015

кн. 5, 2015г.     Issue 5, 2015

кн. 6, 2015г.     Issue 6, 2015

Вестник HOMO SCIЕNS 2015 - издание на СУБ по проекта K-TRIO 2, финансиран от Европейската комисия
по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

 

2014

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“ за  2014 г.    English

кн. 1, 2014г.     Issue 1, 2014

кн. 2, 2014г.     Issue 2, 2014

кн. 3, 2014г.     Issue 3, 2014

кн. 4, 2014г.     Issue 4, 2014

кн. 5, 2014г.     Issue 5, 2014

кн. 6, 2014г.     Issue 6, 2014

Вестник HOMO SCIЕNS 2014 - издание на СУБ по проекта K-TRIO 2 за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“

2013

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за  2013 г.    English

кн. 1' 2013г.    English

кн. 2' 2013г.    English

кн. 3' 2013г.    English

кн. 4' 2013г.    English

кн. 5' 2013г.    English

кн. 6' 2013г.    English

Вестник HOMO SCIЕNS 2013 - издание на СУБ по проект K-TRIO, финансиран по подпрограма "Хора" на Седма рамкова програма на ЕК "Researchers Night 2013"

 

2012

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за 2012 г. English

кн. 1' 2012г.    English

кн. 2' 2012г.    English

кн. 3' 2012г.    English

кн. 4' 2012г.    English

кн. 5' 2012 г.    English

кн. 6' 2012 г.    English

Вестник HOMO SCIЕNS 2012 - издание на СУБ по проект IN-CLOSE, финансиран по подпрограма "Хора" на Седма рамкова програма на ЕК "Researchers Night 2012"

 

2011

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за  2011 г. English

кн. 1' 2011г. English

Запознайте се с пълния текст на брой 1 от 2011 г. на списание "Наука" в pdf формат.

кн. 2' 2011г. English

кн. 3' 2011г. English

кн. 4' 2011г. English

кн. 5' 2011г. English

кн. 6' 2011г. English

Вестник HOMO SCIЕNS 2011 - издание на СУБ по проект RECSES, финансиран от програма Хора на Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие

 

2010

Запознайте се със съдържанието на списание „Наука“за 2010 г.   English

кн. 1' 2010г. English

кн. 2' 2010г. English

кн. 3' 2010г. English

кн. 4' 2010г. English

кн. 5' 2010г. English

кн. 6' 2010г. English

Запознайте се с пълния текст на брой 6 от 2010 г. на списание "Наука" в pdf формат.

 2010

Вестник HOMO SCIENS 2010 - издание на СУБ по проект REACT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

СТЪПКИ 3 - Стихове от български учени. Изданието е отпечатано за Европейска нощ на учените 2010, по проект REACT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

2009

Вестник HOMO SCIENS 2009 - издание на СУБ по проект STARNIGHT, финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2009 г. English

кн. 1' 2009г. English
кн. 2' 2009г. Еnglish
кн. 3' 2009г. Еnglish
кн. 4' 2009г. Еnglish
кн. 5' 2009г. Еnglish
кн. 6' 2009г. Еnglish

 

2008

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2008 г. English

кн.6' 2008г. English
кн.5' 2008г. English
кн. 4' 2008г. English
кн. 3' 2008г. English
кн. 2' 2008г. English
кн. 1' 2008г. English

Вестник HOMO SCIENS 2008 - издание на СУБ по проекта RE*CAME, финансиран от Европейската комисия в рамките на подпрограма "Хора" на Седма Рамкова програма.

2007

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2007 г. English

кн. 6' 2007г. English
кн. 5' 2007г. English
кн. 4' 2007г. English
кн. 3' 2007г. English
кн. 2' 2007г. English
кн. 1' 2007г. English

2006

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2006 г. English

кн. 6' 2006г. English
кн. 5' 2006г. English
кн. 4' 2006г. English
кн. 3' 2006г. English
кн. 2`2006 г.   English
кн. 1`2006 г.   English

Вестник HOMO SCIENS 2006 - издание на СУБ по проекта U*NIGHT, финансиран от Европейската комисия в рамките на 6та Рамкова програма Нощ на учените 2006

 

2005

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2005 г. English

кн. 6`2005 г.   English

кн. 5`2005 г.   English
кн. 4`2005 г.
   English
кн. 3`2005 г.   English

кн. 2`2005 г.   English

кн. 1`2005 г.   English

 

Извънреден брой списание "Наука" 2005г. English

 

2004

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2004 г. English

кн. 6`2004 г.         English

кн. 5`2004 г.         English

кн. 4`2004 г.         English

кн. 3`2004 г.         English

кн. 2`2004 г.         English

кн. 1`2004 г.         English

 

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2003 г. English 

 

     кн. 6`2003 г.         Еnglish

      кн. 5`2003 г.         Еnglis  

      кн. 4`2003 г.         Еnglish

       кн. 3`2003 г.         Еnglish

       кн. 2`2003 г.         Еnglish

       кн. 1`2003 г.         English

 

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2002 г. English

кн. 6`2002 г.         English

кн. 5`2002 г.         English

кн. 4`2002 г.         English

кн. 3`2002 г.         English

кн. 2`2002 г.         English

кн. 1`2002 г.         English

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2001 г. English

Запознайте се със съдържанието на списание "Наука" за 2000 г. 

Абонамент

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster